SSL-Check von mail.prodel.co.ao

NEU Du kannst auch mehrere Server auf einmal prüfen.

Erfahre hier, ob der Webserver für mail.prodel.co.ao über eine sichere Verbindung erreichbar ist.

Zusammenfassung

Prüfbericht vom Donnerstag, 30. Mai 2024, 01:17 Uhr

Der Webserver von mail.prodel.co.ao ist über eine sichere Verbindung erreichbar.

Server

Hostname / IP-Adresse Zertifikate Protokoll
mail.prodel.co.ao
105.174.4.252
*.prodel.co.ao
HSTS
unexpected EOF
DANE
fehlt
PFS
unterstützt
Heartbleed
nicht verwundbar
Schwache Algorithmen
nicht gefunden
POODLE
möglich
 • TLSv1.2
 • TLSv1.1
 • TLSv1.0
 • SSLv3
4 s

Zertifikate

Zuerst gesehen:

CN=*.prodel.co.ao,O=AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS\, S.A.,L=Lisboa,C=PT

Zertifikatskette
Subjekt
Land (C)
 • PT
Stadt/Gegend (L)
 • Lisboa
Organisation (O)
 • AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A.
Common Name (CN)
 • *.prodel.co.ao
Alternative Namen
 • *.prodel.co.ao
 • prodel.co.ao
Aussteller
Land (C)
 • US
Organisation (O)
 • DigiCert Inc
Common Name (CN)
 • DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
Gültigkeit
Nicht gültig vor
04.08.2023
Nicht gültig nach
03.09.2024
Mit diesem Zertifikat sind folgende Nutzungsformen erlaubt:
 • Digital Signature
 • Key Encipherment
 • TLS Web Server Authentication
 • TLS Web Client Authentication
Fingerprints
SHA256
81:AD:6D:9B:73:D9:09:A7:7B:DE:FA:BB:05:7C:62:76:C9:0A:F7:6C:A7:B5:04:95:69:9E:03:3B:F2:C5:1E:38
SHA1
58:BC:07:82:A7:28:A8:88:55:4B:1A:1F:5D:A8:BA:54:E3:6E:3B:64
X509v3 Erweiterungen
authorityKeyIdentifier
 • keyid:74:85:80:C0:66:C7:DF:37:DE:CF:BD:29:37:AA:03:1D:BE:ED:CD:17
subjectKeyIdentifier
 • D4:E0:90:22:9E:D0:A8:7A:58:60:D6:4B:20:F0:7C:63:DB:28:E4:EC
crlDistributionPoints
 • Full Name:
 • URI:http://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalG2TLSRSASHA2562020CA1-1.crl
 • Full Name:
 • URI:http://crl4.digicert.com/DigiCertGlobalG2TLSRSASHA2562020CA1-1.crl
certificatePolicies
 • Policy: 2.23.140.1.2.2
 • CPS: http://www.digicert.com/CPS
authorityInfoAccess
 • OCSP - URI:http://ocsp.digicert.com
 • CA Issuers - URI:http://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalG2TLSRSASHA2562020CA1-1.crt
ct_precert_scts
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : 76:FF:88:3F:0A:B6:FB:95:51:C2:61:CC:F5:87:BA:34:
 • B4:A4:CD:BB:29:DC:68:42:0A:9F:E6:67:4C:5A:3A:74
 • Timestamp : Aug 4 13:03:16.778 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:46:02:21:00:CD:5C:6D:AE:7A:F4:D4:BC:33:D9:3D:
 • 33:34:94:E9:CB:CD:20:00:F9:02:A3:76:CB:21:57:24:
 • 82:04:E2:12:4D:02:21:00:80:8D:D6:BC:BC:28:9E:02:
 • AB:35:B3:78:49:8C:7B:E0:71:62:3D:39:CD:B2:D3:D5:
 • 91:26:6F:7B:0C:05:08:9E
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : 48:B0:E3:6B:DA:A6:47:34:0F:E5:6A:02:FA:9D:30:EB:
 • 1C:52:01:CB:56:DD:2C:81:D9:BB:BF:AB:39:D8:84:73
 • Timestamp : Aug 4 13:03:16.761 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:44:02:20:73:28:FE:A6:7E:3D:8F:74:D8:8C:98:40:
 • D5:0C:FD:9D:30:2F:30:A8:FC:B6:BF:97:D8:BD:AE:7C:
 • 9E:29:21:31:02:20:4D:4D:2E:F0:3F:BF:B4:D4:14:8D:
 • 92:35:3B:3A:C2:96:A2:56:AA:E3:DF:26:BB:AC:0E:E9:
 • 74:2B:A0:1B:C4:31
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : DA:B6:BF:6B:3F:B5:B6:22:9F:9B:C2:BB:5C:6B:E8:70:
 • 91:71:6C:BB:51:84:85:34:BD:A4:3D:30:48:D7:FB:AB
 • Timestamp : Aug 4 13:03:16.683 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:46:02:21:00:D8:8F:6E:00:0A:D1:2A:EC:36:C5:2E:
 • 8B:40:17:78:08:2E:D3:C8:84:F9:41:89:41:3D:7D:D5:
 • 1D:4A:CC:9D:1B:02:21:00:DC:14:AD:C9:E5:32:00:EC:
 • D3:60:4C:23:38:1D:3A:25:B9:44:65:3E:96:6F:67:65:
 • 9B:38:10:BE:26:25:66:B4