SSL-Check von kanboard.lra-oa.de

NEU Du kannst auch mehrere Server auf einmal prüfen.

Erfahre hier, ob der Webserver für kanboard.lra-oa.de über eine sichere Verbindung erreichbar ist.

Zusammenfassung

Prüfbericht vom Montag, 12. Februar 2024, 12:59 Uhr

Der Webserver von kanboard.lra-oa.de ist über eine sichere Verbindung erreichbar.

Server

Hostname / IP-Adresse Zertifikate Protokoll
kanboard.lra-oa.de
212.204.121.136
*.lra-oa.de
HSTS
fehlt
DANE
fehlt
PFS
unterstützt
Heartbleed
nicht verwundbar
Schwache Algorithmen
nicht gefunden
 • TLSv1.2
 • TLSv1.1
 • TLSv1.0
 • SSLv3
1 s

Zertifikate

Zuerst gesehen:

CN=*.lra-oa.de

Zertifikatskette
Subjekt
Common Name (CN)
 • *.lra-oa.de
Alternative Namen
 • *.lra-oa.de
 • lra-oa.de
Aussteller
Land (C)
 • US
Organisation (O)
 • DigiCert Inc
Abteilung (OU)
 • www.digicert.com
Common Name (CN)
 • Thawte TLS RSA CA G1
Gültigkeit
Nicht gültig vor
21.11.2023
Nicht gültig nach
21.12.2024
Mit diesem Zertifikat sind folgende Nutzungsformen erlaubt:
 • Digital Signature
 • Key Encipherment
 • TLS Web Server Authentication
 • TLS Web Client Authentication
Fingerprints
SHA256
54:F8:B4:DA:3D:08:5D:9C:E1:C2:3E:22:CD:7F:D8:8F:77:FE:85:70:7C:D7:DD:1B:56:E8:CC:96:78:0F:22:25
SHA1
16:E3:FF:56:C0:57:7E:0B:D0:CA:6D:21:29:8C:D2:E9:A9:0E:31:2F
X509v3 Erweiterungen
authorityKeyIdentifier
 • keyid:A5:8C:FE:32:CC:EB:0F:2C:D4:19:C6:08:B8:00:24:88:5D:C3:C5:B7
subjectKeyIdentifier
 • F9:3C:3B:D6:A8:49:35:24:81:98:D7:B6:25:39:05:16:C1:D8:A8:FD
certificatePolicies
 • Policy: 2.23.140.1.2.1
 • CPS: http://www.digicert.com/CPS
crlDistributionPoints
 • Full Name:
 • URI:http://cdp.thawte.com/ThawteTLSRSACAG1.crl
authorityInfoAccess
 • OCSP - URI:http://status.thawte.com
 • CA Issuers - URI:http://cacerts.thawte.com/ThawteTLSRSACAG1.crt
ct_precert_scts
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : EE:CD:D0:64:D5:DB:1A:CE:C5:5C:B7:9D:B4:CD:13:A2:
 • 32:87:46:7C:BC:EC:DE:C3:51:48:59:46:71:1F:B5:9B
 • Timestamp : Nov 21 17:11:39.904 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:45:02:20:27:91:62:20:39:25:3F:C2:9A:D0:61:33:
 • C5:8F:5D:57:35:3F:14:8B:4F:5A:EB:47:72:04:C7:D0:
 • 8B:E2:3E:D9:02:21:00:DB:05:C9:5D:0B:E1:02:99:0B:
 • 6C:B3:73:77:F1:B8:98:22:2D:A4:28:70:BA:DA:F3:56:
 • A1:E9:43:2C:FF:E7:D6
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : 48:B0:E3:6B:DA:A6:47:34:0F:E5:6A:02:FA:9D:30:EB:
 • 1C:52:01:CB:56:DD:2C:81:D9:BB:BF:AB:39:D8:84:73
 • Timestamp : Nov 21 17:11:39.935 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:46:02:21:00:86:C4:9B:70:C0:CE:1F:FD:0C:DA:83:
 • FC:71:E5:01:31:F9:7A:CC:43:F4:3B:20:9B:7B:A4:60:
 • 73:2D:BD:D3:9A:02:21:00:EF:19:C6:7B:7C:FF:19:74:
 • 1B:26:C7:DD:AB:24:48:6C:D1:59:83:18:A1:EE:87:F1:
 • 31:4A:85:73:7B:1A:EC:0B
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : DA:B6:BF:6B:3F:B5:B6:22:9F:9B:C2:BB:5C:6B:E8:70:
 • 91:71:6C:BB:51:84:85:34:BD:A4:3D:30:48:D7:FB:AB
 • Timestamp : Nov 21 17:11:39.938 2023 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:46:02:21:00:D3:87:FC:AA:E8:BD:49:E8:D3:16:4B:
 • 24:CC:99:5B:A7:1B:41:57:E9:D1:BF:53:9F:17:A7:75:
 • 0A:60:8B:55:99:02:21:00:DC:A2:EF:71:56:90:2A:E0:
 • CD:8C:BB:6D:D9:41:04:B1:2A:DB:E1:6B:90:88:D3:63:
 • 1B:3E:9E:54:72:D2:82:33