SSL-Check von jelentkezes.asz.hu

NEU Du kannst auch mehrere Server auf einmal prüfen.

Erfahre hier, ob der Webserver für jelentkezes.asz.hu über eine sichere Verbindung erreichbar ist.

Zusammenfassung

Prüfbericht vom Mittwoch, 12. Februar 2020, 09:40 Uhr

Der Webserver von jelentkezes.asz.hu ist über eine sichere Verbindung erreichbar.

Server

Hostname / IP-Adresse Zertifikate Protokoll
jelentkezes.asz.hu
84.206.41.8
*.asz.hu
HSTS
fehlt
DANE
fehlt
PFS
unterstützt
Heartbleed
nicht verwundbar
Schwache Algorithmen
nicht gefunden
 • TLSv1.2
 • TLSv1.1
 • TLSv1.0
 • SSLv3
1 s

Zertifikate

Zuerst gesehen:

CN=*.asz.hu,OU=IT,O=Állami Számvevőszék,L=Budapest,C=HU

Zertifikatskette
Subjekt
Land (C)
 • HU
Stadt/Gegend (L)
 • Budapest
Organisation (O)
 • Állami Számvevőszék
Abteilung (OU)
 • IT
Common Name (CN)
 • *.asz.hu
Alternative Namen
 • *.asz.hu
 • asz.hu
 • valami.asz.hu
 • www.asz.hu
Aussteller
Land (C)
 • HU
Stadt/Gegend (L)
 • Budapest
Organisation (O)
 • NetLock Kft.
Abteilung (OU)
 • Tanúsítványkiadók (Certification Services)
Common Name (CN)
 • NetLock Expressz (Class C) Tanúsítványkiadó
Gültigkeit
Nicht gültig vor
11.07.2019
Nicht gültig nach
10.07.2021
Mit diesem Zertifikat sind folgende Nutzungsformen erlaubt:
 • Digital Signature
 • Key Encipherment
 • TLS Web Server Authentication
Fingerprints
SHA256
92:D6:FD:06:54:B3:60:CB:AA:3A:42:7E:8E:D8:4D:ED:FE:D6:C1:46:E1:B6:89:93:C0:0B:BD:8F:23:13:D9:EE
SHA1
51:DA:B7:92:9F:1E:54:11:9D:71:72:AC:E6:88:89:79:A6:7F:B8:22
X509v3 Erweiterungen
subjectKeyIdentifier
 • 15:97:4B:A6:9F:CE:12:3C:B3:50:CA:FD:18:9E:70:56:F2:29:75:E6
authorityKeyIdentifier
 • keyid:49:BF:21:40:F3:53:BD:36:2B:22:65:A8:26:12:FF:E4:DF:71:F6:CA
certificatePolicies
 • Policy: 2.23.140.1.2.2
 • CPS: http://www.netlock.hu/docs/
 • User Notice:
 • Explicit Text: OV SSL certificate. Terms of service at: http://www.netlock.hu/docs/
authorityInfoAccess
 • OCSP - URI:http://ocsp1.netlock.hu/ccca.cgi
 • OCSP - URI:http://ocsp2.netlock.hu/ccca.cgi
 • OCSP - URI:http://ocsp3.netlock.hu/ccca.cgi
 • CA Issuers - URI:http://aia1.netlock.hu/index.cgi?ca=ccca
 • CA Issuers - URI:http://aia2.netlock.hu/index.cgi?ca=ccca
 • CA Issuers - URI:http://aia3.netlock.hu/index.cgi?ca=ccca
crlDistributionPoints
 • Full Name:
 • URI:http://crl1.netlock.hu/index.cgi?crl=ccca
 • Full Name:
 • URI:http://crl2.netlock.hu/index.cgi?crl=ccca
 • Full Name:
 • URI:http://crl3.netlock.hu/index.cgi?crl=ccca
ct_precert_scts
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : 55:81:D4:C2:16:90:36:01:4A:EA:0B:9B:57:3C:53:F0:
 • C0:E4:38:78:70:25:08:17:2F:A3:AA:1D:07:13:D3:0C
 • Timestamp : Jul 11 10:36:53.596 2019 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:45:02:21:00:FC:CF:2F:B3:19:EC:0A:50:5C:E4:BE:
 • 3A:81:A3:EB:AB:4D:2E:A3:FC:0A:B9:D5:85:A3:AE:AC:
 • 38:85:E6:FF:62:02:20:55:16:28:17:74:A7:0D:20:64:
 • C6:11:56:FE:DE:A7:86:0F:42:76:99:A7:CC:59:2A:CA:
 • 4D:E8:67:0C:1D:23:36
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : 6F:53:76:AC:31:F0:31:19:D8:99:00:A4:51:15:FF:77:
 • 15:1C:11:D9:02:C1:00:29:06:8D:B2:08:9A:37:D9:13
 • Timestamp : Jul 11 10:36:53.941 2019 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:45:02:20:0D:0E:54:AB:CC:47:0D:DB:F2:B9:55:8F:
 • 1E:F8:D6:AC:4D:11:BE:19:AE:DD:0F:EC:99:B2:5B:4B:
 • B4:66:8E:44:02:21:00:D3:C4:52:41:4C:24:1D:4D:B8:
 • A7:B3:7D:0A:FF:53:E8:68:48:21:C3:E3:6F:DC:E0:71:
 • 1D:8A:B2:44:0C:EA:2E
 • Signed Certificate Timestamp:
 • Version : v1 (0x0)
 • Log ID : F6:5C:94:2F:D1:77:30:22:14:54:18:08:30:94:56:8E:
 • E3:4D:13:19:33:BF:DF:0C:2F:20:0B:CC:4E:F1:64:E3
 • Timestamp : Jul 11 10:36:51.496 2019 GMT
 • Extensions: none
 • Signature : ecdsa-with-SHA256
 • 30:44:02:20:3A:01:FF:24:98:EF:0D:F0:E4:1E:BB:9B:
 • 9C:54:62:37:92:9E:AB:82:B8:46:28:DB:53:8F:3B:E2:
 • 45:06:18:9F:02:20:7C:A7:A9:7F:8A:60:EC:52:34:83:
 • 12:C8:F2:A3:AD:5F:6A:B9:8C:7D:36:50:D7:DF:D0:34:
 • 99:1E:78:71:F3:80