mailtest01.test.drv-bund.de

C=DE
ST=Berlin
L=Berlin
O=Deutsche Rentenversicherung Bund
CN=mailtest01.test.drv-bund.de
emailAddress=postmaster@test.drv-bund.de

Fingerprints: ed7ca18802

Aussteller:
emailAddress=pos­tmaster@test.drv­-bund.de,CN=test­.drv-bund.de,O=D­eutsche Rentenve­rsicherung Bund,­ST=Berlin,C=DE
Seriennummer:
1
Nicht gültig vor:
2015-01-15 10:28­:47 UTC
Nicht gültig nach:
2016-01-15 10:28­:47 UTC
Schlüssellänge:
1024
Signatur-Algorithmus:
sha1WithRSAEncry­ption
basicConstraints:
CA:FALSE
nsComment:
OpenSSL Generate­d Certificate
subjectKeyIdentifier:
95:DC:15:2A:AD:0­7:86:38:BA:AD:E4­:7C:35:14:1F:B1:­B0:B8:70:D1
authorityKeyIdentifier:
keyid:F1:42:79:E­F:D4:6E:3C:F3:9B­:81:88:F1:D3:6A:­FD:71:FC:D1:A1:A­2

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
ed7c­a188­025c­b396­35f9­16a9­713a­de50­677e­c074 test.drv-bund.de 1 ed7ca18802 TLSA