Buypass Class 2 Root CA

C=NO
O=Buypass AS-983163327
CN=Buypass Class 2 Root CA

Fingerprints: 490a7574de

Aussteller:
CN=Buypass Class­ 2 Root CA,O=Buy­pass AS-98316332­7,C=NO
Seriennummer:
2
Nicht gültig vor:
2010-10-26 08:38­:03 UTC
Nicht gültig nach:
2040-10-26 08:38­:03 UTC
Schlüssellänge:
4096
Signatur-Algorithmus:
sha256WithRSAEnc­ryption
basicConstraints:
CA:TRUE
subjectKeyIdentifier:
C9:80:77:E0:62:9­2:82:F5:46:9C:F3­:BA:F7:4C:C3:DE:­B8:A3:AD:39
keyUsage:
Certificate Sign­, CRL Sign

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
490a­7574­de87­0a47­fe58­eef6­c76b­ebc6­0b12­4099 self signed 2 490a7574de TLSA

Graph