Buypass Class 2 CA 1

C=NO
O=Buypass AS-983163327
CN=Buypass Class 2 CA 1

Fingerprints: a0a1ab90c9

Aussteller:
CN=Buypass Class­ 2 CA 1,O=Buypas­s AS-983163327,C­=NO
Seriennummer:
1
Nicht gültig vor:
2006-10-13 10:25­:09 UTC
Nicht gültig nach:
2016-10-13 10:25­:09 UTC
Schlüssellänge:
2048
Signatur-Algorithmus:
sha1WithRSAEncry­ption
basicConstraints:
CA:TRUE
subjectKeyIdentifier:
3F:8D:9A:59:8B:F­C:7B:7B:9C:A3:AF­:38:B0:39:ED:90:­71:80:D6:C8
keyUsage:
Certificate Sign­, CRL Sign

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
a0a1­ab90­c9fc­847b­3b12­61e8­977d­5fd3­2261­d3cc self signed 1 a0a1ab90c9 TLSA