GeoTrust Global CA 2

C=US
O=GeoTrust Inc.
CN=GeoTrust Global CA 2

Fingerprints: a9e9780814

Aussteller:
CN=GeoTrust Glob­al CA 2,O=GeoTru­st Inc.,C=US
Seriennummer:
1
Nicht gültig vor:
2004-03-04 05:00­:00 UTC
Nicht gültig nach:
2019-03-04 05:00­:00 UTC
Schlüssellänge:
2048
Signatur-Algorithmus:
sha1WithRSAEncry­ption
basicConstraints:
CA:TRUE
subjectKeyIdentifier:
71:38:36:F2:02:3­1:53:47:2B:6E:BA­:65:46:A9:10:15:­58:20:05:09
authorityKeyIdentifier:
keyid:71:38:36:F­2:02:31:53:47:2B­:6E:BA:65:46:A9:­10:15:58:20:05:0­9
keyUsage:
Digital Signatur­e, Certificate S­ign, CRL Sign

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
a9e9­7808­1437­5888­f205­19b0­6d2b­0d2b­6016­907d self signed 1 a9e9780814 TLSA