mx1.nausch.org

CN=mx1.nausch.org

Fingerprints: 8d988dab6d

Aussteller:
CN=AlphaSSL CA -­ SHA256 - G2,O=G­lobalSign nv-sa,­C=BE
Seriennummer:
3887312104839567­6768448588121
Nicht gültig vor:
2021-02-08 15:45­:47 UTC
Nicht gültig nach:
2022-03-12 15:45­:47 UTC
Schlüssellänge:
384
Signatur-Algorithmus:
sha256WithRSAEnc­ryption
keyUsage:
Digital Signatur­e, Key Agreement
authorityInfoAccess:
CA Issuers - URI­:http://secure2.­alphassl.com/cac­ert/gsalphasha2g­2r1.crt­OCSP - URI:http:­//ocsp2.globalsi­gn.com/gsalphash­a2g2
certificatePolicies:
Policy: 1.3.6.1.­4.1.4146.1.10.10­ CPS: https://w­ww.globalsign.co­m/repository/­Policy: 2.23.140­.1.2.1
basicConstraints:
CA:FALSE
crlDistributionPoints:
Full Name:­ URI:http://crl­2.alphassl.com/g­s/gsalphasha2g2.­crl
subjectAltName:
DNS:mx1.nausch.o­rg
extendedKeyUsage:
TLS Web Server A­uthentication, T­LS Web Client Au­thentication
authorityKeyIdentifier:
keyid:F5:CD:D5:3­C:08:50:F9:6A:4F­:3A:B7:97:DA:56:­83:E6:69:D2:68:F­7
subjectKeyIdentifier:
E0:A9:2F:8C:4B:1­2:8C:E1:E3:AD:9B­:4E:D3:E5:AD:41:­5B:B8:86:E4
ct_precert_scts:
Signed Certifica­te Timestamp:­ Version : ­v1 (0x0)­ Log ID : ­29:79:BE:F0:9E:3­9:39:21:F0:56:73­:9F:63:A5:77:E5:­ ­BE:57:7D:9C:60:0­A:F8:F9:4D:5D:26­:5C:25:5D:C7:84­ Timestamp : ­Feb 8 15:45:51.­222 2021 GMT­ Extensions: ­none­ Signature : ­ecdsa-with-SHA25­6­ ­30:46:02:21:00:B­C:51:DA:E7:56:E7­:0E:07:12:5A:7B:­ ­A7:98:05:12:6F:8­2:7F:BE:ED:94:5A­:BB:B4:80:31:CA:­ ­8B:DB:3B:9B:EB:0­2:21:00:87:E1:04­:99:21:67:0C:0F:­ ­9F:A6:E9:A4:1F:5­D:83:84:03:4E:93­:B6:AA:00:E0:A6:­ ­AF:3E:6F:ED:EF:D­1:41:B5­Signed Certifica­te Timestamp:­ Version : ­v1 (0x0)­ Log ID : ­55:81:D4:C2:16:9­0:36:01:4A:EA:0B­:9B:57:3C:53:F0:­ ­C0:E4:38:78:70:2­5:08:17:2F:A3:AA­:1D:07:13:D3:0C­ Timestamp : ­Feb 8 15:45:51.­254 2021 GMT­ Extensions: ­none­ Signature : ­ecdsa-with-SHA25­6­ ­30:45:02:20:2E:2­E:2A:7A:4E:EE:32­:A3:2E:66:86:84:­ ­E6:1C:F7:0A:50:8­D:71:73:02:CA:22­:A1:C9:44:AF:32:­ ­B3:FB:03:2D:02:2­1:00:97:3E:5C:05­:9D:EF:D2:AE:3B:­ ­9E:22:84:51:54:C­C:D1:C1:E0:5B:32­:E4:82:7D:95:E3:­ ­5C:6C:7E:BE:69:9­D:42

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
8d98­8dab­6d28­17cd­fb51­291e­41de­fec9­5367­b271 AlphaSSL CA - SHA256 - G2 3887­3121­0483­9567­6768­4485­8812­1 8d988dab6d TLSA