SPS-Issuing-CA-256

DC=localsps
CN=SPS-Issuing-CA-256

Fingerprints: eb1e27b09e

Aussteller:
CN=SPS-Root-CA-2­56
Seriennummer:
1605653654305162­1258083282388657­06171834040322
Nicht gültig vor:
2017-06-21 08:15­:03 UTC
Nicht gültig nach:
2027-06-21 08:25­:03 UTC
Schlüssellänge:
4096
Signatur-Algorithmus:
sha256WithRSAEnc­ryption
1.3.6.1.4.1.311.21.1:
...
subjectKeyIdentifier:
34:C7:21:71:82:4­3:7E:37:9F:1F:30­:43:24:62:F0:DD:­F6:B2:EC:A2
1.3.6.1.4.1.311.20.2:
.­.S.u.b.C.A
keyUsage:
Digital Signatur­e, Certificate S­ign, CRL Sign
basicConstraints:
CA:TRUE
authorityKeyIdentifier:
keyid:0E:D7:AA:4­2:C4:9E:86:7E:FB­:39:CD:BA:D0:55:­9A:D2:F1:61:DE:1­6
crlDistributionPoints:
Full Name:­ URI:http://crl­.specsaversnordi­c.com/crl/SPS-Ro­ot-CA-256.crl
authorityInfoAccess:
CA Issuers - URI­:http://crl.spec­saversnordic.com­/crl/SPS-Root-CA­-256.crt

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
eb1e­27b0­9ee5­b786­8c34­d0b8­d002­b529­4345­501a SPS-Root-CA-256 1605­6536­5430­5162­1258­0832­8238­8657­0617­1834­0403­22 eb1e27b09e TLSA